قرق‌بانان و جنگل‌بانان، محروم از امکانات/ بیشترین خدمات با حداقل حقوق/ امنیت جانی وجود ندارد

قرق‌بانان و جنگل‌بانان، محروم از امکانات/ بیشترین خدمات با حداقل حقوق/ امنیت جانی وجود ندارد
قرق‌بانان و جنگل‌بانان از هیچ‌گونه امکاناتی برخوردار نبوده و محافظ سرمایه بی‌در و پیکر هستند.

قرق‌بانان و جنگل‌بانان، محروم از امکانات/ بیشترین خدمات با حداقل حقوق/ امنیت جانی وجود ندارد

قرق‌بانان و جنگل‌بانان از هیچ‌گونه امکاناتی برخوردار نبوده و محافظ سرمایه بی‌در و پیکر هستند.
قرق‌بانان و جنگل‌بانان، محروم از امکانات/ بیشترین خدمات با حداقل حقوق/ امنیت جانی وجود ندارد

اس ام اس جدید

View more posts from this author