قصه هزار و یک‌شب یک جاده در چالوس

قصه هزار و یک‌شب یک جاده در چالوس
«آزادراه تهران شمال» با گذشت 20 سال انتظار امروز به «آزارراهی» برای بومیان منطقه تبدیل شده که قصه آن‌ را پایانی نیست.

قصه هزار و یک‌شب یک جاده در چالوس

«آزادراه تهران شمال» با گذشت 20 سال انتظار امروز به «آزارراهی» برای بومیان منطقه تبدیل شده که قصه آن‌ را پایانی نیست.
قصه هزار و یک‌شب یک جاده در چالوس

اسکای نیوز

افق

View more posts from this author