قطعی آب و برق چندین روستای بخش مرکزی محمودآباد

قطعی آب و برق چندین روستای بخش مرکزی محمودآباد
فرماندار محمودآباد گفت: آب و برق چندین روستای بخش مرکزی این شهرستان به علت بارش برف قطع شده است.

قطعی آب و برق چندین روستای بخش مرکزی محمودآباد

فرماندار محمودآباد گفت: آب و برق چندین روستای بخش مرکزی این شهرستان به علت بارش برف قطع شده است.
قطعی آب و برق چندین روستای بخش مرکزی محمودآباد

View more posts from this author