قطع سهمیه آرد 2 نانوایی متخلف در شادگان

قطع سهمیه آرد 2 نانوایی متخلف در شادگان
معاون فرماندار شادگان از قطع سهمیه آرد دو واحد نانوایی متخلف در این شهرستان خبر داد.

قطع سهمیه آرد 2 نانوایی متخلف در شادگان

معاون فرماندار شادگان از قطع سهمیه آرد دو واحد نانوایی متخلف در این شهرستان خبر داد.
قطع سهمیه آرد 2 نانوایی متخلف در شادگان

خرم خبر

View more posts from this author