قوانین معلولان مورد بی‌مهری مسؤولان قرار دارد

قوانین معلولان مورد بی‌مهری مسؤولان قرار دارد
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: متاسفانه برخی از قوانین حمایت از معلولان مانند بحث مناسب‌سازی و استفاده برابر از امکانات برای معلولان از طرف برخی از مسؤولان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.

قوانین معلولان مورد بی‌مهری مسؤولان قرار دارد

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: متاسفانه برخی از قوانین حمایت از معلولان مانند بحث مناسب‌سازی و استفاده برابر از امکانات برای معلولان از طرف برخی از مسؤولان مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد.
قوانین معلولان مورد بی‌مهری مسؤولان قرار دارد

View more posts from this author