لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد خودروها در گردنه‌های خراسان شمالی

لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد خودروها در گردنه‌های خراسان شمالی
رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی بر لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد خودروها در گردنه‌های استان تاکید کرد.

لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد خودروها در گردنه‌های خراسان شمالی

رئیس پلیس‌راه خراسان شمالی بر لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد خودروها در گردنه‌های استان تاکید کرد.
لزوم استفاده از زنجیر چرخ برای تردد خودروها در گردنه‌های خراسان شمالی

View more posts from this author