لزوم ایجاد راه‌های دسترسی در قالب بزرگ‌راه و آزادراه در ایلام

لزوم ایجاد راه‌های دسترسی در قالب بزرگ‌راه و آزادراه در ایلام
نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد راه‌های دسترسی در قالب بزرگ‌راه و آزادراه در ایلام تاکید کرد.

لزوم ایجاد راه‌های دسترسی در قالب بزرگ‌راه و آزادراه در ایلام

نماینده مردم دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره در مجلس شورای اسلامی بر لزوم ایجاد راه‌های دسترسی در قالب بزرگ‌راه و آزادراه در ایلام تاکید کرد.
لزوم ایجاد راه‌های دسترسی در قالب بزرگ‌راه و آزادراه در ایلام

View more posts from this author