لزوم ایجاد شور و هیجان برای جذب جوانان به مساجد

لزوم ایجاد شور و هیجان برای جذب جوانان به مساجد
امام جمعه نکا گفت: باید تلاش کنیم تا با ایجاد شور و هیجان در مساجد جوانان و خانواده‌ها را به مساجد آورده و این ارتباط‌ها را حتی در فضای مجازی هم گسترش دهیم.

لزوم ایجاد شور و هیجان برای جذب جوانان به مساجد

امام جمعه نکا گفت: باید تلاش کنیم تا با ایجاد شور و هیجان در مساجد جوانان و خانواده‌ها را به مساجد آورده و این ارتباط‌ها را حتی در فضای مجازی هم گسترش دهیم.
لزوم ایجاد شور و هیجان برای جذب جوانان به مساجد

روزنامه قانون

View more posts from this author