لزوم ایجاد کارخانه‌های تولید محتوا در خراسان جنوبی

لزوم ایجاد کارخانه‌های تولید محتوا در خراسان جنوبی
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه خراسان جنوبی یک استان خشک است و نباید از واحدهای صنعتی آب‌بر استفاده شود، گفت: با توجه به این شرایط باید کارخانه‌های تولید محتوا در خراسان جنوبی ایجاد شود و مورد حمایت قرار گیرد.

لزوم ایجاد کارخانه‌های تولید محتوا در خراسان جنوبی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه خراسان جنوبی یک استان خشک است و نباید از واحدهای صنعتی آب‌بر استفاده شود، گفت: با توجه به این شرایط باید کارخانه‌های تولید محتوا در خراسان جنوبی ایجاد شود و مورد حمایت قرار گیرد.
لزوم ایجاد کارخانه‌های تولید محتوا در خراسان جنوبی

دانلود ها پلاس

View more posts from this author