لزوم تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه در ارومیه

لزوم تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه در ارومیه
رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ارومیه گفت: باید برای تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه در ارومیه گام برداشت.

لزوم تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه در ارومیه

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ارومیه گفت: باید برای تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه در ارومیه گام برداشت.
لزوم تامین منابع ایستگاه‌های مطالعه در ارومیه

تکست آهنگ

View more posts from this author