لزوم تبدیل بقعه میربزرگ به قطب فرهنگی در آمل

لزوم تبدیل بقعه میربزرگ به قطب فرهنگی در آمل
امام جمعه آمل خواستار لزوم تبدیل بقعه متبرکه میربزرگ این شهرستان به قطب فرهنگی شد.

لزوم تبدیل بقعه میربزرگ به قطب فرهنگی در آمل

امام جمعه آمل خواستار لزوم تبدیل بقعه متبرکه میربزرگ این شهرستان به قطب فرهنگی شد.
لزوم تبدیل بقعه میربزرگ به قطب فرهنگی در آمل

View more posts from this author