لزوم تبدیل شهرک صنعتی کوهرنگ به قطب صادرات آب معدنی کشور

لزوم تبدیل شهرک صنعتی کوهرنگ به قطب صادرات آب معدنی کشور
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک صنعتی کوهرنگ ظرفیت تبدیل به قطب صادرات آب معدنی کشور را دارد.

لزوم تبدیل شهرک صنعتی کوهرنگ به قطب صادرات آب معدنی کشور

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرک صنعتی کوهرنگ ظرفیت تبدیل به قطب صادرات آب معدنی کشور را دارد.
لزوم تبدیل شهرک صنعتی کوهرنگ به قطب صادرات آب معدنی کشور

View more posts from this author