لزوم تبیین مبانی اسلام در کشورهای جهان توسط روحانیون

لزوم تبیین مبانی اسلام در کشورهای جهان توسط روحانیون
یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم گفت: روحانیون وظیفه دارند مبانی اسلام را در کشورهای جهان تبیین کنند و اجازه ندهند وهابیون چهره اسلام را در جهان خراب کنند.

لزوم تبیین مبانی اسلام در کشورهای جهان توسط روحانیون

یکی از اساتید برجسته حوزه علمیه قم گفت: روحانیون وظیفه دارند مبانی اسلام را در کشورهای جهان تبیین کنند و اجازه ندهند وهابیون چهره اسلام را در جهان خراب کنند.
لزوم تبیین مبانی اسلام در کشورهای جهان توسط روحانیون

View more posts from this author