لزوم تحول‌گرایی بر مبنای مدیریت جهادی در عرصه تولید و اقتصاد

لزوم تحول‌گرایی بر مبنای مدیریت جهادی در عرصه تولید و اقتصاد
قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: بایستی تحول‌گرایی بر مبنای مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی را به عنوان مهمترین اولویت در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد دنبال نماییم.

لزوم تحول‌گرایی بر مبنای مدیریت جهادی در عرصه تولید و اقتصاد

قائم‌مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: بایستی تحول‌گرایی بر مبنای مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی را به عنوان مهمترین اولویت در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد دنبال نماییم.
لزوم تحول‌گرایی بر مبنای مدیریت جهادی در عرصه تولید و اقتصاد

View more posts from this author