لزوم تلاش بانوان برای برگزاری باشکوه نماز جمعه در خوی

لزوم تلاش بانوان برای برگزاری باشکوه نماز جمعه در خوی
امام جمعه خوی گفت: باید بانوان برای برگزاری باشکوه نماز جمعه در خوی تلاش کنند.

لزوم تلاش بانوان برای برگزاری باشکوه نماز جمعه در خوی

امام جمعه خوی گفت: باید بانوان برای برگزاری باشکوه نماز جمعه در خوی تلاش کنند.
لزوم تلاش بانوان برای برگزاری باشکوه نماز جمعه در خوی

لردگان

View more posts from this author