لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه با استفاده از برنامه و پشتکار

لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه با استفاده از برنامه و پشتکار
معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان بر لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه با استفاده از برنامه و پشتکار تاکید کرد.

لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه با استفاده از برنامه و پشتکار

معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان بر لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه با استفاده از برنامه و پشتکار تاکید کرد.
لزوم تلاش برای ارتقای جایگاه زنان در جامعه با استفاده از برنامه و پشتکار

View more posts from this author