لزوم توجه گفتمان گروه‌های سیاسی به قانون اساسی

لزوم توجه گفتمان گروه‌های سیاسی به قانون اساسی
امام جمعه ماکو گفت: جریان و گروه‌های سیاسی گفتمان خود را براساس قانون اساسی تنظیم و ارائه کنند.

لزوم توجه گفتمان گروه‌های سیاسی به قانون اساسی

امام جمعه ماکو گفت: جریان و گروه‌های سیاسی گفتمان خود را براساس قانون اساسی تنظیم و ارائه کنند.
لزوم توجه گفتمان گروه‌های سیاسی به قانون اساسی

View more posts from this author