لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای برای مقابله با بحران کم‌آبی

لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای برای مقابله با بحران کم‌آبی
مدیر جهاد کشاورزی ملارد گفت: باید در یک فرآیند قانونی اعتبار لازم در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشت‌های گلخانه‌ای و قارچ قرار گیرد تا بحران کم‌آبی به حداقل برسد و بهره‌برداری نیز در واحد سطح با کمترین هزینه بالا برود.

لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای برای مقابله با بحران کم‌آبی

مدیر جهاد کشاورزی ملارد گفت: باید در یک فرآیند قانونی اعتبار لازم در اختیار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشت‌های گلخانه‌ای و قارچ قرار گیرد تا بحران کم‌آبی به حداقل برسد و بهره‌برداری نیز در واحد سطح با کمترین هزینه بالا برود.
لزوم توسعه کشت گلخانه‌ای برای مقابله با بحران کم‌آبی

خرم خبر

View more posts from this author