لزوم حضور گسترده مبلغان دینی در جامعه

لزوم حضور گسترده مبلغان دینی در جامعه
معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: حضور گسترده مبلغان دینی در جامعه لازم و ضروری است.

لزوم حضور گسترده مبلغان دینی در جامعه

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: حضور گسترده مبلغان دینی در جامعه لازم و ضروری است.
لزوم حضور گسترده مبلغان دینی در جامعه

View more posts from this author