لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های شغلی و مهارتی برای دانشجویان / ظرفیت گیاهان دارویی در اشتغال مغفول است

لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های شغلی و مهارتی برای دانشجویان / ظرفیت گیاهان دارویی در اشتغال مغفول است
امام جمعه اهل سنت قروه گفت: یکی از نیازهای امروز جامعه، فراهم‌ کردن بسترهای شغلی با استفاده از آموزش‌های مهارتی برای دانشجویان است.

لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های شغلی و مهارتی برای دانشجویان / ظرفیت گیاهان دارویی در اشتغال مغفول است

امام جمعه اهل سنت قروه گفت: یکی از نیازهای امروز جامعه، فراهم‌ کردن بسترهای شغلی با استفاده از آموزش‌های مهارتی برای دانشجویان است.
لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های شغلی و مهارتی برای دانشجویان / ظرفیت گیاهان دارویی در اشتغال مغفول است

موزیک سرا

View more posts from this author