لزوم مشارکت همگانی نهادهای فرهنگی و آموزشی در امر پیشگیری از وقوع طلاق

لزوم مشارکت همگانی نهادهای فرهنگی و آموزشی در امر پیشگیری از وقوع طلاق
عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کشور گفت: همه نهادهای فرهنگی و سازمان‌های آموزشی کشور باید پیشگیری از وقوع طلاق را در دستور کار خود به‌عنوان مهمترین مسئله قرار دهند.

لزوم مشارکت همگانی نهادهای فرهنگی و آموزشی در امر پیشگیری از وقوع طلاق

عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه کشور گفت: همه نهادهای فرهنگی و سازمان‌های آموزشی کشور باید پیشگیری از وقوع طلاق را در دستور کار خود به‌عنوان مهمترین مسئله قرار دهند.
لزوم مشارکت همگانی نهادهای فرهنگی و آموزشی در امر پیشگیری از وقوع طلاق

View more posts from this author