لزوم معرفی استعدادهای ورزشی ایلام

لزوم معرفی استعدادهای ورزشی ایلام
مدیرکل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: استعدادها و پتانسیل‌های موجود در رشته وزنه‌برداری ایلام به کشور عراق معرفی شود.

لزوم معرفی استعدادهای ورزشی ایلام

مدیرکل ورزش و امور جوانان استان ایلام گفت: استعدادها و پتانسیل‌های موجود در رشته وزنه‌برداری ایلام به کشور عراق معرفی شود.
لزوم معرفی استعدادهای ورزشی ایلام

روزنامه ایران

View more posts from this author