لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌برداری اصولی از منابع آبی

لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌برداری اصولی از منابع آبی
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان گفت: باید فرهنگ بهره‌برداری اصولی از منابع آبی در جامعه نهادینه شود.

لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌برداری اصولی از منابع آبی

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان گفت: باید فرهنگ بهره‌برداری اصولی از منابع آبی در جامعه نهادینه شود.
لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ بهره‌برداری اصولی از منابع آبی

View more posts from this author