لزوم نوآوری در علم اصول فقه

لزوم نوآوری در علم اصول فقه
مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر لزوم نوآوری در علم اصول فقه و نوشتن کتاب‌های نو در این زمینه تاکید کرد.

لزوم نوآوری در علم اصول فقه

مدیر حوزه‌های علمیه کشور بر لزوم نوآوری در علم اصول فقه و نوشتن کتاب‌های نو در این زمینه تاکید کرد.
لزوم نوآوری در علم اصول فقه

مرکز فیلم

View more posts from this author