لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های قم برای برخورد با تکدی‌گری

لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های قم برای برخورد با تکدی‌گری
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری تمام دستگاه‌های دخیل در امر برخورد با معضل تکدی‌گری گفت: توسعه تکدی‌گری در شهرها یکی از علائم و نشانه‌های وضعیت بد اقتصادی در کشور است.

لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های قم برای برخورد با تکدی‌گری

سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری تمام دستگاه‌های دخیل در امر برخورد با معضل تکدی‌گری گفت: توسعه تکدی‌گری در شهرها یکی از علائم و نشانه‌های وضعیت بد اقتصادی در کشور است.
لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های قم برای برخورد با تکدی‌گری

View more posts from this author