لزوم پایش برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشور

لزوم پایش برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشور
معاون هماهنگی، برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر لزوم پایش و ارزیابی برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کشور گفت: در پایش‌های صورت گرفته آسیب‌های موجود مشخص و به اصلاح آن‌ها کمک می‌شود.

لزوم پایش برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشور

معاون هماهنگی، برنامه‌ریزی و امور حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر لزوم پایش و ارزیابی برنامه‌ریزی‌های انجام شده در کشور گفت: در پایش‌های صورت گرفته آسیب‌های موجود مشخص و به اصلاح آن‌ها کمک می‌شود.
لزوم پایش برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های انجام شده در کشور

دانلود موزیک

View more posts from this author