مادران مروج فرهنگ و هنر در چهارمحال و بختیاری هستند

مادران مروج فرهنگ و هنر در چهارمحال و بختیاری هستند
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری همایش مادران و فرزندان اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان لردگان گفت: مادران در این استان مروج فرهنگ و هنر هستند.

مادران مروج فرهنگ و هنر در چهارمحال و بختیاری هستند

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری همایش مادران و فرزندان اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان لردگان گفت: مادران در این استان مروج فرهنگ و هنر هستند.
مادران مروج فرهنگ و هنر در چهارمحال و بختیاری هستند

خبر جدید

View more posts from this author