مایه‌کوبی 16 هزار رأس دام نرماشیر علیه تب برفکی

مایه‌کوبی 16 هزار رأس دام نرماشیر علیه تب برفکی
رئیس شبکه دامپزشکی نرماشیر گفت: 16 هزار رأس دام سبک و سنگین این شهرستان از ابتدای خردادماه زیر پوشش عملیات واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند.

مایه‌کوبی 16 هزار رأس دام نرماشیر علیه تب برفکی

رئیس شبکه دامپزشکی نرماشیر گفت: 16 هزار رأس دام سبک و سنگین این شهرستان از ابتدای خردادماه زیر پوشش عملیات واکسیناسیون تب برفکی قرار گرفتند.
مایه‌کوبی 16 هزار رأس دام نرماشیر علیه تب برفکی

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author