مبارزه با آفت سن پوره در 2300 هکتار از اراضی همدان/ امسال مزارع شناسنامه‌دار شوند

مبارزه با آفت سن پوره در 2300 هکتار از اراضی همدان/ امسال مزارع شناسنامه‌دار شوند
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: مبارزه با سن پوره در 2 هزار و 300 هکتار از اراضی شهرستان همدان آغاز شده است.

مبارزه با آفت سن پوره در 2300 هکتار از اراضی همدان/ امسال مزارع شناسنامه‌دار شوند

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان همدان گفت: مبارزه با سن پوره در 2 هزار و 300 هکتار از اراضی شهرستان همدان آغاز شده است.
مبارزه با آفت سن پوره در 2300 هکتار از اراضی همدان/ امسال مزارع شناسنامه‌دار شوند

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author