مبارزه با قاچاق کالا کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است

مبارزه با قاچاق کالا کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است
فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به‌خصوص در سال 95 کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است.

مبارزه با قاچاق کالا کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است

فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به‌خصوص در سال 95 کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مبارزه با قاچاق کالا کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی است

خرم خبر

View more posts from this author