مبارز با سنگ سخت تا اشک شوق گازرسانی به مناطق محروم / گلستانی‎ها به اندازه‎ مناطق سرد کشور چون اردبیل گاز مصرف می‎کنند

مبارز با سنگ سخت تا اشک شوق گازرسانی به مناطق محروم / گلستانی‎ها به اندازه‎ مناطق سرد کشور چون اردبیل گاز مصرف می‎کنند
مدیرعامل شرکت ‎گاز استان گلستان با بیان اینکه گلستانی‎ها به اندازه‎ مناطق سرد کشور چون اردبیل گاز مصرف می‎کنند، گفت: 95 درصد مردم استان گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

مبارز با سنگ سخت تا اشک شوق گازرسانی به مناطق محروم / گلستانی‎ها به اندازه‎ مناطق سرد کشور چون اردبیل گاز مصرف می‎کنند

مدیرعامل شرکت ‎گاز استان گلستان با بیان اینکه گلستانی‎ها به اندازه‎ مناطق سرد کشور چون اردبیل گاز مصرف می‎کنند، گفت: 95 درصد مردم استان گلستان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
مبارز با سنگ سخت تا اشک شوق گازرسانی به مناطق محروم / گلستانی‎ها به اندازه‎ مناطق سرد کشور چون اردبیل گاز مصرف می‎کنند

مرکز فیلم

View more posts from this author