مبلغان دینی فضیلت کار و تولید را تبیین کنند

مبلغان دینی فضیلت کار و تولید را تبیین کنند
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر بهار با تأکید بر اینکه مبلغان دینی فضیلت کار، تولید و تلاش را تبیین کنند، گفت: راه مقابله با رکود موجود، تقویت همدلی در بهبود فضای کسب و کار است.

مبلغان دینی فضیلت کار و تولید را تبیین کنند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر بهار با تأکید بر اینکه مبلغان دینی فضیلت کار، تولید و تلاش را تبیین کنند، گفت: راه مقابله با رکود موجود، تقویت همدلی در بهبود فضای کسب و کار است.
مبلغان دینی فضیلت کار و تولید را تبیین کنند

بک لینک

View more posts from this author