متحیر شدن دنیا از جمله تاریخی امام خمینی به آمریکا / ضرورت درک درست افکار امام

متحیر شدن دنیا از جمله تاریخی امام خمینی به آمریکا / ضرورت درک درست افکار امام
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سیمرغ گفت: امام راحل در مقابل تحریم‌های دشمنان جمله تاریخی «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» را عنوان کردند که همه دنیا از صحبت ایشان متحیر ماندند.

متحیر شدن دنیا از جمله تاریخی امام خمینی به آمریکا / ضرورت درک درست افکار امام

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سیمرغ گفت: امام راحل در مقابل تحریم‌های دشمنان جمله تاریخی «آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند» را عنوان کردند که همه دنیا از صحبت ایشان متحیر ماندند.
متحیر شدن دنیا از جمله تاریخی امام خمینی به آمریکا / ضرورت درک درست افکار امام

پرس نیوز

View more posts from this author