متخلف زنده‌گیری و نگهداری سنجاب ایرانی به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد

متخلف زنده‌گیری و نگهداری سنجاب ایرانی به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد
متخلف زنده‌گیری و نگهداری یک بطانه (واحد شمارش سنجاب) که چندی پیش از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز در شهر محمدیه دستگیر و به دادگاه معرفی شده بود به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

متخلف زنده‌گیری و نگهداری سنجاب ایرانی به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد

متخلف زنده‌گیری و نگهداری یک بطانه (واحد شمارش سنجاب) که چندی پیش از سوی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز در شهر محمدیه دستگیر و به دادگاه معرفی شده بود به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
متخلف زنده‌گیری و نگهداری سنجاب ایرانی به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد

bluray movie download

View more posts from this author