متوسط رشد سالانه برق در کشور 5 درصد است

متوسط رشد سالانه برق در کشور 5 درصد است
معاون شرکت توانیر، متوسط مصرف سالانه برق در کشور را پنج درصد اعلام کرد و گفت: یک پنجم برق تولیدی در کشور صرف روشنایی می‌شود.

متوسط رشد سالانه برق در کشور 5 درصد است

معاون شرکت توانیر، متوسط مصرف سالانه برق در کشور را پنج درصد اعلام کرد و گفت: یک پنجم برق تولیدی در کشور صرف روشنایی می‌شود.
متوسط رشد سالانه برق در کشور 5 درصد است

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author