مجامع بین‌المللی در گذشته نگاه حقیرانه‌ای به ایران داشته‌اند/ مردم ایران امام(ره) را خوب شناختند

مجامع بین‌المللی در گذشته نگاه حقیرانه‌ای به ایران داشته‌اند/ مردم ایران امام(ره) را خوب شناختند
مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه در گذشته مجامع بین‌المللی نگاه حقیرانه‌ای به ایران داشته‌اند،گفت: مردم ایران امام خمینی(ره) را خوب شناختند و به‌همین دلیل به ندای‌شان لبیک گفتند.

مجامع بین‌المللی در گذشته نگاه حقیرانه‌ای به ایران داشته‌اند/ مردم ایران امام(ره) را خوب شناختند

مسؤول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه در گذشته مجامع بین‌المللی نگاه حقیرانه‌ای به ایران داشته‌اند،گفت: مردم ایران امام خمینی(ره) را خوب شناختند و به‌همین دلیل به ندای‌شان لبیک گفتند.
مجامع بین‌المللی در گذشته نگاه حقیرانه‌ای به ایران داشته‌اند/ مردم ایران امام(ره) را خوب شناختند

خرم خبر

View more posts from this author