مجرمین کیفری بیشترین جمعیت را در زندان‌های اردبیل دارند

مجرمین کیفری بیشترین جمعیت را در زندان‌های اردبیل دارند
مدیر کل زندان‌های استان اردبیل گفت: مجرمین کیفری در زندان‌های استان اردبیل بیشترین جمعیت را دارند.

مجرمین کیفری بیشترین جمعیت را در زندان‌های اردبیل دارند

مدیر کل زندان‌های استان اردبیل گفت: مجرمین کیفری در زندان‌های استان اردبیل بیشترین جمعیت را دارند.
مجرمین کیفری بیشترین جمعیت را در زندان‌های اردبیل دارند

View more posts from this author