مجمع خادمان رضوی تشکیل شود

مجمع خادمان رضوی تشکیل شود
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل مجمع خادمان رضوی شد.

مجمع خادمان رضوی تشکیل شود

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل مجمع خادمان رضوی شد.
مجمع خادمان رضوی تشکیل شود

شهر خبر

View more posts from this author