محدودیت ترافیکی در محور تهم ـ چورزق اعمال می‌شود

محدودیت ترافیکی در محور تهم ـ چورزق اعمال می‌شود
مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در صورت ادامه بارش‌ها در روز طبیعت محدودیت ترافیکی در محور تهم ـ چورزق اعمال می‌شود.

محدودیت ترافیکی در محور تهم ـ چورزق اعمال می‌شود

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در صورت ادامه بارش‌ها در روز طبیعت محدودیت ترافیکی در محور تهم ـ چورزق اعمال می‌شود.
محدودیت ترافیکی در محور تهم ـ چورزق اعمال می‌شود

بک لینک

View more posts from this author