محور اندیکا ـ شهرکرد به علت طغیان رودخانه مسدود شد

محور اندیکا ـ شهرکرد به علت طغیان رودخانه مسدود شد
محور اندیکا ـ شهرکرد به علت طغیان رودخانه، مسدود شد.

محور اندیکا ـ شهرکرد به علت طغیان رودخانه مسدود شد

محور اندیکا ـ شهرکرد به علت طغیان رودخانه، مسدود شد.
محور اندیکا ـ شهرکرد به علت طغیان رودخانه مسدود شد

View more posts from this author