محیط‌بانان نمونه خراسان شمالی تجلیل شدند

محیط‌بانان نمونه خراسان شمالی تجلیل شدند
محیط‌بانان نمونه استان خراسان شمالی در مراسمی همزمان با روز محیط‌بان تجلیل شدند.

محیط‌بانان نمونه خراسان شمالی تجلیل شدند

محیط‌بانان نمونه استان خراسان شمالی در مراسمی همزمان با روز محیط‌بان تجلیل شدند.
محیط‌بانان نمونه خراسان شمالی تجلیل شدند

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author