مداخله بی‌جا و مهندسی انتخابات توسط دولتمردان با شکست مواجه شد

مداخله بی‌جا و مهندسی انتخابات توسط دولتمردان با شکست مواجه شد
فعال سیاسی اصولگرا در استان کرمان گفت: جهانگیری در نشست نوروزی حزب کارگزاران اعلام کرد، اگر می‌خواهید دولت در تکمیل برنامه‌های خود موفق شود، باید مجلسی هماهنگ با دولت شکل گیرد و این یعنی مهندسی انتخابات و این مداخله بی‌جاست.

مداخله بی‌جا و مهندسی انتخابات توسط دولتمردان با شکست مواجه شد

فعال سیاسی اصولگرا در استان کرمان گفت: جهانگیری در نشست نوروزی حزب کارگزاران اعلام کرد، اگر می‌خواهید دولت در تکمیل برنامه‌های خود موفق شود، باید مجلسی هماهنگ با دولت شکل گیرد و این یعنی مهندسی انتخابات و این مداخله بی‌جاست.
مداخله بی‌جا و مهندسی انتخابات توسط دولتمردان با شکست مواجه شد

اسکای نیوز

View more posts from this author