مدارس 8 شهر اردبیل تعطیل شد

مدارس 8 شهر اردبیل تعطیل شد
به دنبال ورود سامانه بارشی و برودت هوا، مدارس هشت شهر استان اردبیل در روزهای نخستین سال جدید تعطیل اعلام شد.

مدارس 8 شهر اردبیل تعطیل شد

به دنبال ورود سامانه بارشی و برودت هوا، مدارس هشت شهر استان اردبیل در روزهای نخستین سال جدید تعطیل اعلام شد.
مدارس 8 شهر اردبیل تعطیل شد

بک لینک

View more posts from this author