مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد

مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد
با حضور معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزیر ورزش و جوانان «محمداسماعیل افضل‌پور» به عنوان پنجمین مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد.

مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد

با حضور معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزیر ورزش و جوانان «محمداسماعیل افضل‌پور» به عنوان پنجمین مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد.
مدیرکل جدید ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد

View more posts from this author