مدیر‌کل جدید زندان‌ها‌ی کرمانشاه معرفی شد

مدیر‌کل جدید زندان‌ها‌ی کرمانشاه معرفی شد
مراسم تودیع و معارفه مدیر‌کل زندان‌های کرمانشاه با حضور اصغر جهانگیر معاون قوه ‌قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمین و تربیتی برگزار شد و منصور بیگلری به‌عنوان مدیر‌کل جدید زندان‌های استان کرمانشاه معرفی شد.

مدیر‌کل جدید زندان‌ها‌ی کرمانشاه معرفی شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر‌کل زندان‌های کرمانشاه با حضور اصغر جهانگیر معاون قوه ‌قضائیه و رئیس سازمان زندان‌ها، اقدامات تأمین و تربیتی برگزار شد و منصور بیگلری به‌عنوان مدیر‌کل جدید زندان‌های استان کرمانشاه معرفی شد.
مدیر‌کل جدید زندان‌ها‌ی کرمانشاه معرفی شد

View more posts from this author