مدیر عامل جدید شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان معرفی شد

مدیر عامل جدید شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان معرفی شد
با حضور مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، اتابک جعفری به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان معرفی شد.

مدیر عامل جدید شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان معرفی شد

با حضور مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، اتابک جعفری به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان معرفی شد.
مدیر عامل جدید شرکت سهامی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان معرفی شد

خبر جدید

View more posts from this author