مرحله آخر اطفای حریق پتروشیمی بندر امام(ره) آغاز شد

مرحله آخر اطفای حریق پتروشیمی بندر امام(ره) آغاز شد
آتش‌سوزی در انبار مجتمع پتروشیمی بندر امام(ره) تحت کنترل کامل در آمده و مرحله پایانی اطفای حریق آغاز شده است.

مرحله آخر اطفای حریق پتروشیمی بندر امام(ره) آغاز شد

آتش‌سوزی در انبار مجتمع پتروشیمی بندر امام(ره) تحت کنترل کامل در آمده و مرحله پایانی اطفای حریق آغاز شده است.
مرحله آخر اطفای حریق پتروشیمی بندر امام(ره) آغاز شد

بازی

View more posts from this author