مردم خوزستان در تمام مقاطع انقلاب ادای دین کرده‌اند

مردم خوزستان در تمام مقاطع انقلاب ادای دین کرده‌اند
وزیر اطلاعات گفت: مردم خوزستان در تمام مقاطع انقلاب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ادای دین کرده‌اند.

مردم خوزستان در تمام مقاطع انقلاب ادای دین کرده‌اند

وزیر اطلاعات گفت: مردم خوزستان در تمام مقاطع انقلاب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ادای دین کرده‌اند.
مردم خوزستان در تمام مقاطع انقلاب ادای دین کرده‌اند

بک لینک

View more posts from this author