مردم منتظر بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال هستند

مردم منتظر بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال هستند
امام جمعه رودان گفت: بعد از گذشت چندین ماه ملت شریف ایران منتظر بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال هستند.

مردم منتظر بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال هستند

امام جمعه رودان گفت: بعد از گذشت چندین ماه ملت شریف ایران منتظر بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال هستند.
مردم منتظر بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت‌المال هستند

View more posts from this author