مرمت و بهسازی گذرهای تاریخی شهر قم

مرمت و بهسازی گذرهای تاریخی شهر قم
مدیرعامل سازمان بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: احیای گذرهای تاریخی در بافت‌های فرسوده انگیزه نوسازی را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود ساکنان به بازسازی خانه‌هایشان رغبت پیدا کنند.

مرمت و بهسازی گذرهای تاریخی شهر قم

مدیرعامل سازمان بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) گفت: احیای گذرهای تاریخی در بافت‌های فرسوده انگیزه نوسازی را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود ساکنان به بازسازی خانه‌هایشان رغبت پیدا کنند.
مرمت و بهسازی گذرهای تاریخی شهر قم

View more posts from this author